โรงเรียนวัดวิเวการาม

หมู่ที่ 1 บ้านหัวถนน ตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-263372

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดวิเวการาม

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 9 1 10 1
อนุบาล 2 8 6 14 1
อนุบาล 3 9 6 15 1
รวมชั้นอนุบาล 26 13 39 3
ป.1 16 10 26 1
ป.2 6 6 12 1
ป.3 8 5 13 1
ป.4 10 2 12 1
ป.5 7 6 13 1
ป.6 8 9 17 1
รวมชั้นประถมศึกษา 55 38 93 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 16 8 24 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 10 25 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 6 15 1
รวมมัธยมต้น 40 24 64 3
รวมทั้งหมด 121 75 196 12