โรงเรียนวัดวิเวการาม

หมู่ที่ 1 บ้านหัวถนน ตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-263372

บุคคลากร

 

รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/
ตำแหน่ง
t1
นางสาวปราณี ศรีอุบล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : –

t2
นางสุดารักษ์ เจริญสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

t3
นางกาญจนา เสสิตัง
ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

t4
นางแรมเดือน นาคประสม
ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

t5
นางสุวัจนา เล็กอาราม
ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

t6
นายนพดล แหวนเพชร
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

t7
นางสาวธารารัตน์ บัวแหร่ม
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

t8
นางสาววิไลวรรณ ชูมณี
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

t9
นางสาวมลินี กำเนิดสม
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

t10
นายสายัน ชามทอง
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

t11
นางสาวพันธิยา ปรียาพันธ์
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ

t12
นายธนพจน์ ยาวส่ง
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

t13
นางสาววรวรรณ จีนใหม่
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

t14
นายพนิต นวลละออง
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

t15
นางสาวนิศากร บัวกลาง
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

t16
นางสาวจุรีย์ นวลพรม
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

t17
นายพรชัย คงทรัพย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มสาระ ฯ : –

t18
นางสาววนิดา พุทธศรี
ครูพี่เลี้ยง

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ